مثلاً فرض کنید در دو سر لوله چند سیم همرنگ وجود دارد و امکان جداسازی سیم ها وجود ندارد و می توانید قسمت بالا و پایین سیم ها را مشخص کنید. در اینجا فقط اهم متر می تواند به شما کمک کند. برقکار آنلاین فوری شبانه روزی در کل تهران.